2-11-2 سطح خرد داستان 58
2-11-3 رابطه میان سطوح کلان و خرد ساختار روایی 60
2-12 سازماندهی ساختار گفتمان روایی 60
2-12-1 پیوستگی و انسجام 61
2-12-2 سه انگاره اصلی انسجام 65
2-12-3 رشد انسجام در کودکان 67
2-12-4 انسجام روایی 68
2-12-5 جنسیت وکاربرد عوامل انسجامی 69
2-13 بافت استخراج داستان 70
2-14 نتیجه‌گیری 75
3- فصل سوم: پیشینه مطالعات 76
3-1 مقدمه 77
3-2 سن وجنسیت 80
3-3 تأثیر بافت 85
3-4 طبقه اجتماعی 87
3-5 نارسائیهای زبانی 88
3-6 سواد 90
3-7 دوزبانگی 90
3-8 ابزار استخراج داستان 91
3-9 نتیجه‌گیری 93
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 94
4-1 مقدمه 95
4-2 متغیرهای پژوهش 95
4-2-1 متغیرهای مستقل 95
4-2-1-1 میزان سن 95

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2-2 متغیرهای وابسته 96
4-2-2-1 نحوه آزمون بازگویی داستان با درنظرگرفتن انسجام واژگانی، دستوری و ربطی با توجه به
متغیر سن 96
4-2-2-2 نمره آزمون تولید داستان با در نظر گرفتن انسجام وازگانی، دستوری و ربطی 96
4-3 نوع مطالعه و روش گردآوری دادهها 96
4-4 آزمودنیها 96
4-5 آزمونها 98
4-5-1 آزمون استخراج بازگویی داستان 98
4-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها 100
4-6-1 تحلیل داده‌های آزمونها 100
4-7 محدودیتها و دشواریهای پژوهش 103
4-8 تجزیه و تحلیل دادهها 104
4-8-1 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی 104
4-8-1-1 کاربرد تکرار 104
4-8-1-2 کاربرد باهم‌آیی 105
4-8-1-3 مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 106
4-8-1-4 کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی (تکرار وباهم‌آیی) برپایه متغیر سن 107
4-8-2تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری
108
4-8-2-1 کاربرد ارجاع 108
4-8-2-2 کاربرد حذف 109
4-8-2-3 کاربرد جانشینی 110
4-8-2-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) 111
4-8-2-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) برپایه متغیر سن
112
4-8-3تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی
(نقش‌نماهای گفتمانی) 113
4-8-3-1 کاربردنقش‌نمای افزایشی 113
4-8-3-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 114
4-8 -3-3 کاربردنقش‌نمای سببی 115
4-8-3-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 115

4-8-3-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک 117
4-8-3-6 کاربردکلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی(برپایه متغیر سن) 117
4-8-4 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان 118
4-8-5 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی
119
4-8-5-1 کاربرد تکرار 119
4-8-5-2 کاربرد باهم‌آیی 120

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید